Slovníček
Česko-Anglický

Slovníček
Anglicko-Český

Slovník
Česko-Anglický

Slovník
Anglicko-Český

 

|a |b |c |d |e |f |g |h |i |j |k |l |m |n |o |p |r |s |t |u |v |w |x |z

abbreviate zkrátit, zkracovat
abbreviation zkratka, zkrácení
abdomen břicho
abdominal břišní
abdominopelvic abdominopelvikální
abducens abducens, odtahovač
abduction abdukce, odtažení
ability schopnost
abnormal abnormální, nenormální
abnormality abnormalita, odchylka
abortion abort, potrat, vyhnání plodu
abscess absces
absence absence, nepřítomnost, med. krátkodobá ztráta vědomí
absorb absorbovat, vstřebat, pohltit
absorption absorpce, vstřebávání, pohlcování
abstinence abstinence, zdrženlivost
abundant abunadantní, hojný
abuse abúzus, nadměrné užívání, zneužívání
accelerate rychlit, zrychlit
acceptance přijetí, akceptace, souhlas
accessory přídatný
accident náhoda, nehoda, úraz
accommodation akomodace, přizpůsobivost
accompany by doprovázet + inst.
accomplish vykonat, uskutečnit, dosáhnout
according to podle + gen.
account for vysvětlit, objasnit co
accumulate akumulovat, hromadit
accumulation akumulace, hromadění
accurate přesný
acetone aceton
acetylcholine acetylcholin
acid kyselina, kyselý
acid, ascorbic a. kyselina askorbová, vitamín C
acid, fatty a. mastná kyselina
acid, folic a. kyselina listová
acid, hydrochloric a. kyselina chlorovodíková (solná)
acid, linoleic a. kyselina linolová
acid, pantothenic a. kyselina pantotenová
acid, uric a. kyselina močová
acidosis acidóza, kyselost
acoustic akustický, zvukový
acquire získat, nabýt
acromegaly akromegalie
acrophobia akrofobie, strach z výšek
act působit, účinkovat, chovat se, jednat; skutek, čin
ACTH - adrenocorticotropic hormone adrenokortikotropní hormon
acupuncture akupunktura
acute akutní, náhlý, prudký
adapt adaptovat, přizpůsobit
add přidat, přičíst, doplnit
addictive návykový
addition, in a. to přídavek, připojení; na přídavek k, navíc k
additional přídatný, dodatečný
additionally dodatečně, přídatně
additive přísada; aditivní, doplňkový
adduction přitažení (např. svalu), addukce
adenocarcinoma adenokarcinom
adenohypophysis adenohypofýza
adenoid adenoidní, žlázovitý; pl. nosní mandle
adenoma adenom
adenomatous adenomatózní, žlázový
adequate adekvátní, přiměřený
ADH - antidiuretic hormone antidiuretický hormon
ADHD - attention-deficient hyperactivity disorder hyperaktivní syndrom s hypoprosexií
adhere (to) přilnout, přichytat se, srůstat, adherovat
adipose (tissue) tukový, adipózní
adjacent přilehlý, sousední, adjacentní; s. adjuvans, pomocná látka
adjuvant adjuvantní, podpůrný
administer aplikovat, podávat (např. lék)
administration aplikace, podání
adnexa adnexa, připojené orgány
adolescent dospívající, mladistvý, adolescent
adrenal adrenální, týkající se nadledviny
adrenalectomy adrenalektomie, vynětí nadledviny
adrenaline adrenalin
adult dospělý
adulthood dospělost
adverse naprotistojící, nepříznivý
aerophagia aerofagie, chorobné polykání vzduchu
affect způsobit, zasáhnout, postihnout
afferent aferentní, přívodný, přinášející
affliction nemoc, choroba
afford poskytovat, dopřát si
after-effect přetrvávající důsledek, druhotný účinek
age věk; stárnout
agent agens, činidlo
agglutination aglutinace, shlukování
aggregation agregace, nahromadění, shluk
aggressiveness agresivita, útočnost
aging stárnutí
agitation pohyb, neklid, vzrušení, třepání, míchání
agoraphobia agorafobie, strach z otevřených prostorů
agranulocyte agronulocyt
agranulocytic agronulocytární
ache bolest
achieve dosáhnout, dokončit
aching bolestivý
achlorhydria achlorhydrie
aid pomoc, pomůcka
aid (in) pomoci v čem
aid, hearing a. sluchadlo
AIDS - acquired immunodeficiency syndrome AIDS, syndrom získaného selhání imunity
albuminuria albuminurie
alcoholism alkoholizmus
aldosterone aldosteron
alertness bdělost, ostražitost, čilost
align seřadit, srovnat
alignment seřazení, srovnání, orientace
alimentary výživový, zažívací
alkalinity alkaličnost, alkalita, zásaditost
alkaloid alkaloid
alkylate alkylovat
ALL - acute lymphocytic leukaemia akutní lymfocytická leukemie
allay zmírnit, utišit, utlumit
allergen alergen
allergic alergický
allergy alergie
alleviation zmírnění, alevace
alopecia alopecie, holohlavost, vypadávání vlasů
ALS - amyotrophic lateral sclerosis amytrofní laterální skleróza
alternative alternativa, alternativní, náhradní
alveolar alveolární, sklípkový
alveolus, pl. alveoli alveol, plicní sklípek, zubní lůžko
amenorrhoea amenorea, nedostavení se menstruace
amino-acid aminokyselina
AML - acute myeloid leukaemia akutní myeloidní leukémie
ammonia amoniak, čpavek
amnesia amnézie, oslabení, ztráta paměti
amniotic amniotický, týkající se vnitřní plodové blány
amount množství, částka, suma; činit, obnášet, dosahovat
amphetamine amfetamin
amply bohatě, více než dostatečně
amylase amyláza
amylopsin amylopsin, pankreatická amyláza
anabolism anabolizmus
anabolize přizpůsobit
anaemia chudokrevnost
anaemic chudokrevný, anemický
anaesthetic, local a. lokální anestetikum
anal anální, řitní
analgesic analgetikum, analgetický
analysis analýza, rozbor
anaphylactic anafylaktický
anaphylaxis anafylaxe, reakce prudké přecitlivělosti
anaplasia anaplázie, ztráta diferenciace
anaplastic anaplastický, nezralý
anastomosis anastomóza, spojení
anatomical anatomický
androgen androgen, mužský pohlavní hormon
aneurysm aneurizma, výduť
anger hněv, zlost
angina pectoris angina pectoris
angina, Vincent’s a. Vincentova angína
angle úhel, oční koutek; otočit, nařídit v úhlu
angular angulární, úhlový, zakřivený
animation vitalita, povzbuzení, oživení, animace
ankle kotník
ankylosis ankylóza, ztuhnutí kloubu
anomaly anomálie, odchylka
anorectal anorektální
anorexia anorexie
anorexia nervosa mentální anorexie
anoxaemia anoxémie
anoxia anoxie
antacid antacidum
antepartum krátce před porodem
anterior přední
anthracosis antrakóza
anti-clotting protisrážlivý
anti-inflammatory protizánětlivý
antianxiety (agent) anxiolytikum, lék proti úzkostným stavům
antiarrhythmic antiarytmický, antiarytmikum
antibiotic antibiotikum, antibiotický
antibody protilátka
anticipate anticipovat, předjímat, učinit před stanovenou dobou, předejít, urychlit
anticipation anticipace, předjímání, předtucha, předčasný výskyt
anticoagulant antikoagulans
anticonvulsant antikonvulzní
antidepressant antidepresivum
antidiabetic antidiabetikum
antidiuretic antidiuretikum
antidote protijed, antidotum
antiemetic antiemetikum
antifungal antifungální
antigen antigen
antihistamine antihistaminikum
antihypertensive antihypertonikum
antimetabolite antimetabolit
antinausea lék proti nevolnosti
antinauseant antinauseant, prostředek proti dávení
antioxidant antioxidans
antipruritic lék zmírňující svědění
antiseptic antiseptikum, antiseptický
antispasmodic antispazmotický, protikřečový
antithyroid antityreoidální
antrum antrum, dutina, předsíň
anus řiť
anxiety úzkost, starostlivost
anxiolytic anxiolytický
aorta aorta, srdečnice
AP - anterior-posterior předozadní
apathy apatie, netečnost
aphthous aftózní
aplasia aplázie
aplastic aplastický
apnoea apnoe, krátkodobé, zastavení, dýchání
apparatus, respiratory a. dýchací přístroj
appear objevit (se), dostavit (se)
appearance vnějšek, vzhled, objevení (se)
appendicitis apendicitida, zánět slepého střeva
appendix apendix, slepé střevo, přívěsek
appetite apetit, chuť (na jídlo)
application aplikace
applied to aplikovaný, použitý (na)
apply použít, aplikovat
apprehension chápání, rozum, představa
approximately přibližně, asi
arachnoid pavučnicový, arachnoidální
ARC - AIDS-related complex soubor nemocí souvisejících s AIDS
arc, reflex a. reflexní oblouk
area, affected a. zasažená oblast
areolar areolární, lemující
armpit podpažní jamka
aromatherapy aromatherapie
arousal vyburcování, probuzení
arrhythmia arytmie
arsenic arzén
arteriography arteriografie
arteriole arteriola, tepénka
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosis postižení cév
artery tepna, artérie
arthritis artritida, zánět kloubu
arthritis, rheumatoid a. revmatoidní artritida
articular kloubní, artikulární
artificial (e.g. respiration) umělý
asbestosis azbestóza
ascending vzestupný
ascites ascites, vodnatelnost břišní
aseptic aseptikum, aseptický
asphyxia astyxie
aspiration aspirace
assess odhadnout, posoudit
assist (in) pomáhat v čem
associate spojovat, stýkat se, střetávat se
associated with přidružený k, spojený s
association, in a. with ve spojení / v souvislosti s
asthma astma
astigmatism astigmatismus
asymptomatic asymptomatický, bezpříznakový
atelectasis atelektáza, neúplné roztažení
atheroma aterom, cysta ze zadržení výměšku mazové žlázy
atherosclerosis ateroskleróza
atrium síň, předsíň
atrophise atrofovat
atrophy atrofie
attack záchvat, ataka
attack, coronary artery a. infarkt věnčitých cév
attach připevnit, připojit
attachment připevnění, upevnění, úpon
attempt pokusit se
attributed to přisuzovaný, připisovaný + dat.
auditory sluchový
autism autismus
autoimmune autoimunní
autonomic autonomní, vegetativní
average průměr, průměrný
avoid zamezit, vyhnout se
avoidance (of) vyhýbání se (čemu), zamezení
awareness vědomí
axillary axilární, podpažní
axis osa
axon axon
azotaemia azotémie, zmnožení dusíkatých látek v krvi