Slovníček
Česko-Anglický

Slovníček
Anglicko-Český

Slovník
Česko-Anglický

Slovník
Anglicko-Český

agarose agaróza
allele alela
allele, wild a. standardní alela
amplification amplifikace
annealing připojení hybridizací
blotting blotování
branched větvený
buffer pufr; upravit pomocí pufru, pufrovat, tlumit
capillary kapilára, vlásečnice; kapilární
cleavage štěpení, štěpnost, odštěpení, puklina
deletion delece, vymizení
denaturation denaturace
denaturing denaturační
deoxynucleotide deoxynukleotid
digestion štěpení
digestion, acid d. hydrolýza, kyselé štěpení
digoxigenin digoxigenin
dNTP, deoxynucleotide triphosphate deoxynukleotid trifosfát
electrophoresis elekroforéza
elongation prodloužení (syntézou)
endonuclease endonukleáza
enzyme enzym
ethidium bromide ethidiumbromid
exonuclease exonukleáza
fluorescence fluorescence, vyzařování; fluorescenční
gel gel
genomic genomický
guanidine hydrochloride guanidin hydrochlorid
heteroduplex heteroduplex
heterozygote heterozygot
homozygote homozygot
hybridization hybridizace
chemiluminiscence chemiluminiscence
labeling značení
LCR, ligase chain reaction ligázová řetězová reakce
microcentrifuge mikrocentrifuga
mismatch nevhodně, nedokonale spojit; nevhodné, nedokonalé spojení
mitochondrial mitochondriální
MS, mass spectrometry hmotnostní spektrometrie
mutant mutant, mutantní
nonradioactive neradioaktivní
nucleotide nukleotid
oligonucleotide oligonukleotid
PCR, polymerase chain reaction polymerázová řetězová reakce
polyacrylamide polyakrylamid
primer primer (oligonukleotidová roznětka)
probe sonda, pátradlo; užít sondy, zavést sondu
proteinase proteináza
radioactive radioaktivní
RE, restriction endonuclease restrikční endonukleáza
RFLP, restriction fragment length polymorphism délkový polymorfismus restrikčních fragmentů
RT, reverse transcription reverzní transkripce
sequence sekvence, sled, pořadí
sequencing sekvenování
SSCP, single strand conformation polymorphism jednovláknový konformační polymorfismus
template templát, matrice, forma, šablona, otisk
termination ukončení
thermocycler termocykler
thermostable termostabilní
transcriptase transkriptáza
UNG, uracil DNA glycosylase uracil DNA glykosyláza
VNTR, variable number tandem repeat variabilní počet tandemových opakování