Slovníček
Česko-Anglický

Slovníček
Anglicko-Český

Slovník
Česko-Anglický

Slovník
Anglicko-Český

agarózaagarose
alelaallele
amplifikaceamplification
blotování blotting
delece, vymizenídeletion
délkový polymorfismus restrikčních fragmentůRFLP, restriction fragment length polymorphism
denaturacedenaturation
denaturačnídenaturing
deoxynukleotiddeoxynucleotide
deoxynukleotid trifosfátdNTP, deoxynucleotide triphosphate
digoxigenindigoxigenin
elekroforézaelectrophoresis
endonukleázaendonuclease
enzymenzyme
ethidiumbromidethidium bromide
exonukleázaexonuclease
fluorescence, vyzařování; fluorescenčnífluorescence
gelgel
genomickýgenomic
guanidin hydrochloridguanidine hydrochloride
heteroduplexheteroduplex
heterozygotheterozygote
hmotnostní spektrometrieMS, mass spectrometry
homozygothomozygote
hybridizacehybridization
hydrolýza, kyselé štěpenídigestion, acid d.
chemiluminiscencechemiluminiscence
jednovláknový konformační polymorfismusSSCP, single strand conformation polymorphism
kapilára, vlásečnice; kapilárnícapillary
ligázová řetězová reakceLCR, ligase chain reaction
mikrocentrifugamicrocentrifuge
mitochondriálnímitochondrial
mutant, mutantnímutant
neradioaktivnínonradioactive
nevhodně, nedokonale spojit; nevhodné, nedokonalé spojenímismatch
nukleotidnucleotide
oligonukleotidoligonucleotide
polyakrylamidpolyacrylamide
polymerázová řetězová reakcePCR, polymerase chain reaction
primer (oligonukleotidová roznětka)primer
prodloužení (syntézou)elongation
proteinázaproteinase
připojení hybridizacíannealing
pufr; upravit pomocí pufru, pufrovat, tlumitbuffer
radioaktivníradioactive
restrikční endonukleázaRE, restriction endonuclease
reverzní transkripceRT, reverse transcription
sekvence, sled, pořadísequence
sekvenovánísequencing
sonda, pátradlo; užít sondy, zavést sonduprobe
standardní alelaallele, wild a.
štěpenídigestion
štěpení, štěpnost, odštěpení, puklinacleavage
templát, matrice, forma, šablona, otisktemplate
termocyklerthermocycler
termostabilníthermostable
transkriptázatranscriptase
ukončenítermination
uracil DNA glykosylázaUNG, uracil DNA glycosylase
variabilní počet tandemových opakováníVNTR, variable number tandem repeat
větvenýbranched
značenílabeling