Btest.gif (5711 bytes)


1. Optimální koncentrace Mg +2 v reakční směsi PCR je:
0,05 mmol/l
0,4 mmol/l
4 mmol/l
9 mmol/l

2. DNA precipitace se provádí:
fenolem
proteinázou K
etanolem
jsem přesvědčen, že je to určitě jinak než dovolují navržené možnosti

3. DNA zbavujeme proteinů pomocí:
proteinázy K
fenol-chloroformu
isoamylalkoholu
ethidium bromidu

4. Restrikční endonukleázy používané v molekulární biologii jsou:
enzymy štěpící proteiny specificky
enzymy štěpící proteiny nespecificky
enzymy štěpící DNA
enzymy s exonukleázovou aktivitou
enzymy štěpící DNA na specifických místech

5. Pro sekvenování DNA se používá enzym:
Hind III
Bgl II
T7 DNA polymeráza
Mwo I

6. Mezi metody vhodné k detekci neznámé mutace nepatří:
ARMS
SSCP
DGGE
sekvenování

7. cDNA je:
cryo-DNA
cohesive-DNA
combinatory-DNA
complementary DNA
ne, opravdu si nevyberu z těchto názvů

8. cDNA se získává pomocí:
polymerázy I a DNA specifické sekvence
sekvenování tRNA
reverzní transkriptázy a mRNA
inkubace DNA templátu s DNA-ázou
nic z uvedeného (a-d)

9. Northern blotting je:
metoda, která analyzuje RNA pomocí DNA hybridisace
metoda, která analyzuje RNA pomocí DNA značených sond
metoda, která analyzuje DNA pomocí DNA hybridisace
metoda, která analyzuje DNA pomocí DNA značených sond
žádná z uvedených možností není správná

10. Southern blotting je:
metoda, která analyzuje RNA pomocí DNA hybridisace
metoda, která analyzuje RNA pomocí DNA značených sond
metoda, která analyzuje DNA pomocí DNA hybridisace
metoda, která analyzuje DNA pomocí DNA značených sond
žádná z uvedených možností není správná

11. Reverzní transkriptáza:
zajišťuje přepis DNA z mRNA
je používaná v genovém inženýrství
je využívána při sekvenování
přepisuje pouze introny

12. PCR metoda:
je amplifikační systém pro specifické úseky DNA
využívá termostabilní DNA polymerázy
může využívat termolabilní polymerázu
může využívat k amplifikaci enzymu DNAázy

13. Primery pro amplifikaci jsou:
nespecifické sekvence DNA uvnitř amplifikovaného úseku
nespecifické sekvence DNA mimo amplifikovaný úsek
nespecifické sekvence RNA uvnitř amplifikovaného úseku
nespecifické sekvence RNA mimo amplifikovaný úsek
specifické sekvence mimo amplifikovaný úsek

14. Taq DNA polymeráza je:
derivovaná z mikroorganismu Thermus aquaticus
termostabilní DNA polymeráza
je synonymem pro upravenou T7-polymerázu
ani jedna z uvedených možností není správná

15. Oba primery používané v PCR metodě většinou mívají:
shodnou sekvenci nukleotidů
jsou dlouhé 5-10 nukleotidů
odlišnou specifickou nukleotidovou sekvenci
bývají dlouhé optimálně 15-25 nukleotidů

16. Pro elektroforetické separaci PCR fragmentu DNA o 458 bp v agaróze je vhodné použít tuto koncentraci agarózy:
6 %
3 %
1 %
0,4 %

17. Nobelovu cenu za PCR získal:
Mullis
Watson
Crick
Smith

18. Poločas radioizotopu 32 P je:
8 dnů
14 dnů
87 dnů
12 roků

19. Optimální absorbance ke zjištění koncentrace DNA v roztoku je při vlnové délce:
280 nm
340 nm
270 nm
260 nm

20. Které z následujících polymeráz není možno použít pro PCR ?
Pfu DNA polymeráza
Tth DNA polymeráza
DNA polymeráza I
T4 DNA polymeráza

21. Mezi inhibitory Taq DNA polymerázy nepatří:
porfyriny
heparin
Mg +2
methanol