Babout.gif (3331 bytes)

Richard PrůšaRichard Průša

Promoval na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze roku 1986. Atestoval v oborech pediatrie a klinická biochemie. Kandidátskou dizertační práci obhájil na téma využití výpočetní techniky pro interpretaci biochemických výsledků. Habilitační práci obhájil na téma DNA diagnostika vrozené adrenální hyperplasie. Jmenován docentem pro obor lékařská biochemie v roce 1997. Je autorem více než 50 sdělení v odborném tisku. Je řádným členem British Society for Human Genetics and Clinical Molecular Genetics Society, American Association for Clinical Chemistry, The Association of Clinical Biochemists.
E-mail: Richard.Prusa@lfmotol.cuni.cz

 

Jan VejvalkaJan Vejvalka

Promoval v oboru matematické inženýrství v roce 1984 na ČVUT a v oboru veškeré lékařství na 2. lékařské fakultě University Karlovy v roce 1991. Je úspěšným řešitelem několika výzkumných projektů v oblasti lékařské informatiky, je členem Evropské federace lékařské informatiky, Western EDIFACT Board, vědeckým sekretářem České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Je vedoucím Laboratoře informačních technologií 2. lékařské fakulty UK a publikoval řadu odborných sdělení v lékařském tisku.
E-mail: Jan.Vejvalka@lfmotol.cuni.cz

 

Jan LányJan Lány

Absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě a Pedagogické fakulty UK v Praze v oborech český a anglický jazyk v roce 1972. V průběhu bohaté praxe se zabýval převážně didaktikou anglického jazyka pro základní, střední a vysoké školy, recenzoval učebnice angličtiny. Je spoluautorem učebnice lékařské angličtiny a publikoval anglicky v zahraničí řadu statí týkajících se České republiky. Jeho koníčkem je cestování a cestovní ruch. V těchto oborech působí jako soukromý konzultant. Nyní je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu jazyků 2. lékařské fakulty UK.

 

Václav KargerVáclav Karger

Student Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. V současné době působí v rámci data#99 jako programátor. Je autorem grafického a technického řešení této publikace.

E-mail: karger@usa.net

 

Karel KotaškaKarel Kotaška

Promoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze roku 1997. Úspěšně obhájil diplomovou práci na téma stanovení iodurie. Po promoci nastoupil do postgraduálního studia v biomedicíně na Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a řeší úkol v oblasti DNA diagnostiky mutací v lidském CYP21B genu.

E-mail: Karel.Kotaska@lfmotol.cuni.cz